เครื่องตัดขนมทองม้วน

    

     เครื่องตัดขนมทองม้วน ถูกออกแบบและสร้างโดยใช้วัสดุภายในประเทศ มีประสิทธิภาพในการตัดชิ้นขนมให้มีขนาดเท่าๆ กัน ในอัตรา 60 ชิ้นต่อนาที ตัวเครื่องประกอบด้วยถาดทางเข้าขนมทองม้วนที่จะทำการตัด ชุดลำเลียงแท่งขนมเข้าเครื่องตัด ชุดใบมีดตัดลักษณะเป็นใบ จักรกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ตัวเครื่องหมุนขับเคลื่อนก ารทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์หรือ 24 โวลต์ มีความเร็วรอบการหมุน 100 รอบต่อนาที สามารถปรับความยาวของแท่งขนมที่ได้จากการตัดโดยปรับระยะห่างระหว่างชุดใบมีด โดยขนมที่ได้จากการตัดจะมีความยาวเท่า ๆ กัน และจะออกทางด้านถาดรับ

     หากต้องการให้เป็นสายการผลิตต่อเนื่อง เครื่องตัดขนมทองม้วนอาจ วางถัดจากเครื่องม้วนขนมทองม้วน เครื่องตัดขนมนี้สามารถลดการใช้แรงงานคนและ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีขนาดสม่ำเสมอคุณภาพดี มีการแตกหักเสียหายน้อย จึงถือเป็นเทคโนโลยีที่ สามารถสนองตอบความต้องการของอุตสาหกรรม อาหารพร้อมบริโภคได้เป็นอย่างดี

เครื่องคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ | เครื่องตัดขนมทองม้วน | เครื่องม้วนทองม้วน | เครื่องขัดผิวมันฝรั่ง |
เครื่องแยกกากสำหรับผลิตน้ำมะขาม | เครื่องล้างผักเอนกประสงค์ I เครื่องหั่นผักผลไม้ l เครื่องขึ้นรูปขนมกวน l เครื่องล้างผลไม้ l
การผลิตโปรตีนเข้มข้นจากหัวกุ้ง l เครื่องหั่นแห้ว | เครื่องขึ้นรูปแป้งขนมบัวลอย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร
35 เทคโนธานี คลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120
โทร.: (662) 577-9000, 577-9133, 577-9155-56
โทรสาร : (662) 577-9128, 577-9009

E-mail :